Allemansrätt och fiskeregler

Lär dig fiskeregler

Det är viktigt att ha koll på allemansrätten och vilka fiskeregler som gäller när man ger sig ut för att fiska. Syftet med fiskeregler är att skydda de fiskebestånd som finns och allemansrätten är en unik möjlighet som ger oss rätt att vistas på andras marker. Fiske och jakt omfattas inte direkt av allemansrätten, men dess grundregel att visa respekt för djurlivet och att inte störa eller förstöra i naturen gäller även för fiske. Istället är det regler som återfinns i fiskelagen, Fiskeförordningen samt i Fiskeriverkets författningssamling som reglerar denna stora och avkopplande folksport som årligen utövas av en miljon svenskar.

Allmänna fiskeregler är bra att känna till för att veta var, vad och när som du får fiska. Det finns en mängd regler kring vilken utrustning som får användas, alltså vilken typ av krokar och nät som är tillåtet. När du fiskar tillsammans med andra ska du visa respekt och inte störa deras fiske eller ta deras plats, regler som för de allra flesta är självklara. Om du fiskar via båt får du tillfälligt använda någon annans strand för att förtöja din båt och utrustning. Lägger du nät får du inte lägga ut dem i den vattenådra som finns i alla vattendrag där fisk vandrar.

Listan över allmänna fiskeregler kan göras lång. Det finns allmänna fiskeregler som täcker områden som riska att sprida kräftpest, fridlysta fiskar samt förbjudna fiskemetoder, minimimått och återutsättningsskyldighet, regler om utmärkning av fiskeredskap, Östersjöns delområden och Svinesund samt försäljning av fisk. Nedan kan du läsa mer om förbjudna fiskemetoder och försäljning av fisk.

Förbjudna fiskemetoder

I Sverige är det förbjudet att använda följande metoder för fiske:

Gift
Sprängämnen
Andra bedövande eller dödande ämnen
Elektrisk ström
Spetsiga redskap
Ålsax vars tänder är längre än sex millimeter

Fiskarter som är förbjudna att fiska är flodpärlmussla och liknande arter, mal, stör samt vattenlevande blöt- och kräftdjur.

Försäljning av fisk

Fångad fisk från fritidsfiske får från och med 7 maj 2011 inte längre säljas om den kommer från havet. Fångst från andra inlandsvatten, sjöar och vattendrag kan däremot säljas utan problem.

För att sälja fångad fisk från havet krävs fiskelicens. Fiskar man utan licens klassas det som fritidsfiske. Om du väljer att sälja fisk utan licens riskerar du dryga böter. Du kan enkelt ansöka om licens hos Havs- och vattenmyndigheten – men det är inte säkert att din ansökan blir godkänd.

Fiskeregler gällande utrotningshotade arter

Egentligen är Sveriges fiskeregler enkla att följa om man lyssnar till sitt sunda förnuft och respekterar sin omgivning. Några av våra arter är fridlysta vilket betyder att man inte får fiska upp dem eller flytta dem från deras nuvarande plats. Arterna som det handlar om är bland annat mal, stör och flodpärlmussla. Om du vill ha en komplett lista över fridlysta arter hittar du dem på Länsstyrelsens hemsida. Det är även förbjudet att använda sig av sprängämnen, gift eller ström när du fiskar, inte heller är det tillåtet att spetsa fisken för att fånga den. Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelserna, sjöpolis och kustbevakning arbetar tillsammans för att regelverket efterföljs.

Fiskeregler och vad, när och hur du får fiska